Codul Deontologic

   Titlul I Dispozitii generale

Art. 1 - Consilierul juridic este persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru exercitarea profesiei si care asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale autoritatilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum si ale persoanelor juridice de drept privat, in favoarea carora exercita profesia.

Art. 2 - Consilierii juridici sunt obligati sa respecte regulile de conduita morala si profesionala cuprinse in prezentul cod.

Art. 3 - Regulile profesionale reprezinta ansamblul normelor de ordin deontologic care, prin aplicarea dispozitiilor legale si statutare in vigoare, se impun tuturor consilierilor juridici in exercitarea activitatii lor.

Aceste reguli sunt susceptibile de a fi modificate in functie de evolutia dispozitiilor legale si a celor statutare.

Art. 4 - Consilierii juridici sunt inscrisi pe Tabloul Consilierilor Juridici definitivi sau stagiari tinut de catre Colegiul Consilierilor Juridici din judeţul Sibiu.

Art. 5 - Toti consilierii juridici inscrisi in Tabloul Consilierilor Juridici sunt obligati, conform juramantului depus la primirea in corpul profesional, sa respecte deontologia profesiei.

 

   Titlul II Principii deontologice

Art. 6 - Integritatea si autonomia profesionala, respectarea legilor, probitatea, onoarea, vigilenta, confidentialitatea, organizarea, eficacitatea si perseverenta sunt principiile şi ideile care guverneaza activitatea consilierului juridic.

Art. 7 - Indeplinirea corecta si in timp util a atributiilor profesionale confera substanta principiului integritatii profesionale.

Art. 8 - Autonomia si independenta profesionala a consilierului juridic se manifesta prin asumarea unor responsabilitati si actionarea la moment oportun intr-un context determinat.

Art. 9 - Consilierii juridici sunt independenti din punct de vedere profesional si se supun numai Constitutiei Romaniei, legii, statutului profesiei si prezentului cod de deontologie profesionala.

Prin independenta profesionala in sensul prezentului cod se intelege libertatea de actiune si de opinie care este limitata doar prin dispozitii legale sau regulamentare aplicabile profesiei de consilier juridic.

Art. 10 - Corectitudinea si integritatea morala sunt valori fundamentale pe care consilierul juridic este obligat sa le respecte atat in timpul serviciului cat si in afara acestuia.

Art. 11 - Rezultatul activitatii consilierului juridic este o consecinta a urmaririi atente si continue a derularii sarcinilor incredintate.

Art. 12 - Datoria fiecarui consilier juridic este sa pastreze secretul datelor si informatiilor de care a luat la cunostinta in virtutea exercitarii profesiei cu exceptia unor dispozitii legale sau statutare contrare.

Confidentialitatea datelor si informatiilor detinute contribuie la crearea unui climat de siguranta pentru entitatea beneficiara a serviciilor oferite.

Art. 13 - Organizarea riguroasa a activitatii consilierului juridic se face in scopul satisfacerii celor mai exigente standarde de calitate si eficacitate a muncii.

Art. 14 - Prin discernerea intre serviciul oferit si asteptarile beneficiarului, intre asteptarile personale, profesionale si consecintele economice, in activitatea consilierului juridic primeaza respectarea legii.

Art. 15 - Consilierul juridic este obligat sa depuna efortul necesar pentru realizarea si reusita sarcinilor ce ii revin in exercitarea profesiei.

Art. 16 - Respectarea si aplicarea principiilor enuntate constituie un deziderat si un scop al exercitarii profesiei de consilier juridic. Respectarea lor se impune chiar si in afara exercitarii activitatii profesionale, consilierul juridic fiind obligat sa se abtina de la savarsirea de fapte ilegale sau contrarii dispozitiilor statutare ale asociatiei profesionale din care face parte, de natura a aduce atingere principiilor fundamentale, ordinii publice si bunelor moravuri sau demnitatii profesiei de consilier juridic.

 

   Titlul III Conditii de exercitare a profesiei

Art. 17 - Consilierul juridic asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale autoritatilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum si ale persoanelor juridice de drept privat si ale celorlalte entitati interesate in conformitate cu Constitutia si cu legile tarii.

Art. 18 - In virtutea unei pregatiri profesionale deosebite si a stapanirii perfecte a tehnicilor de asistenta, consiliere si reprezentare consilierul juridic trebuie sa dovedeasca o amanuntita cunoastere a problematicii cauzelor supuse spre rezolvare.

Art. 19 - Apartenenta consilierului juridic pe baza unui contract sau a unui act de numire in functie la o entitate privata sau publica, nu aduce atingere indatoririlor sale profesionale, oportunitatii de a alege metodele de lucru sau posibilitatii de luare a unor decizii in plan profesional.

Art. 20 - Consilierului juridic ii este interzis in exercitarea profesiei sa tolereze acte ilegale.

Consilierul juridic nu se poate prevala de pozitia sa pentru a satisface anumite interese personale. El va refuza orice oferta sau promisiune de avantaje ilicite si se va abtine de la acte care contravin principiilor moralei si celor de ordine publica.

Art. 21 - Consilierul juridic este responsabil de concluziile si actiunile sale in exercitarea profesiei.

Art. 22 - Profesia de consilier juridic se exercita personal de catre consilierul juridic inscris pe Tabloul profesional al consilierilor juridici definitivi sau stagiari, tinut de catre Colegiul Consilierilor Juridici din Sibiu.

Art. 23 - Consilierul juridic va utiliza cu buna credinta mijloacele tehnice si baza materiala puse la dispozitie de catre beneficiarul serviciilor sale.

 

   Titlul IV Indatoriri profesionale si raporturile dintre consilierii juridici

Art. 24 - Consilierul juridic trebuie sa asigure transparenta activitatii sale in relatiile cu entitatea la care este angajat sau numit precum si cu tertele persoane sub rezerva respectarii obligatiei de confidentialitate. Lipsa de transparenta poate aduce prejudicii grave imaginii profesiei de consilier juridic si este interzisa cu desavarsire.

Art. 25 - Consilierul juridic va evita desfasurarea unor activitati susceptibile de a leza libertatea sa de apreciere a cauzelor incredintate spre rezolvare sau sa fie pus intr-o situatie care poate fi perceputa ca fiind de natura sa lezeze demnitatea profesiei.

Consilierul juridic va accepta sarcinile pe care le considera compatibile cu competenta si functia sa.

Consilierul juridic va refuza sarcinile care contravin dipozitiilor legale sau prezentului cod si va lua masurile de precautie necesare pentru a evita situatiile similare.

Art. 26 - Consilierul juridic va evita orice conflict de interese care ar aduce atingere imaginii profesiei de consilier sau a entitatii beneficiare a serviciilor juridice. Nu poate fi considerata evitare de conflict situatia in care consilierul era obligat sa intervina pentru restabilirea legalitatii si nu a intervenit.

Art. 27 - Consilierul juridic va respecta specificitatea exercitarii profesiei sale si va sustine independenta acesteia.

Art. 28 - Consilierul juridic va sprijini colegii in exercitarea profesiei, in aplicarea si apararea prezentului cod. El va raspunde favorabil la cererea de consultanta a acestora si ii va ajuta in situatii dificile, in limita posibilitatilor sale, in special prin rezolvarea unor probleme de ordin deontologic.

Art. 29 - Consilierul juridic va tine cont de opiniile si practicile colegilor in masura in care acestea nu contravin principiilor generale cuprinse in prezentul cod.

Art. 30 - Se interzice consilierului juridic orice manifestare de concurenta neloiala iar exercitarea profesiei se face exclusiv pe criterii de competenta profesionala.

 

   Titlul V Imaginea profesiei

Art. 31 - Relatiile intre consilierii juridici se bazeaza pe respect reciproc si buna credinta pentru a constitui un exemplu de integritate a unui corp profesional bine definit.

Art. 32 - Consilierul juridic trebuie sa promoveze prin comportamentul sau in orice circumstante o imagine favorabila profesiei sale. In acest sens consilieriul juridic va constientiza consecintele posibile ale comportamentului sau profesional si ale actelor indeplinite in exercitarea profesiei.

Art. 33 - Promovarea unei imagini favorabile profesiei se realizeaza prin asigurarea unei prestatii de calitate.

Art. 34 - Exercitarea profesiei de consilier impune obligatia de largire a orizonturilor cunoasterii profesionale.

Art. 35 - Consilierul juridic este obligat sa-si desfasoare cu maxima atentie activitatea profesionala si sa dea dovada de cinste si corectitudine in orice circumstante.

Art. 36 - Formarea imaginii profesiei de consilier este rezultatul efortului comun al tuturor reprezentantilor profesiei de consilier juridic

Art. 37 - Perfectionarea continua a profesiei de consilier juridic va fi asigurata prin fixarea si respectarea unor obiective clare, in concordanta cu tendintele generale de dezvoltare ale societatii. Obiectivele generale ale profesiei sunt comune tuturor consilierilor juridici si se respecta ca atare.

Art. 38 - Celeritatea actiunilor consilierului juridic este esentiala pentru activitatea acestuia, asigurand indeplinirea in conditii optime a sarcinilor incredintate.

Art. 39 - Consilierii juridici vor sprijini eforturile colegiilor pentru mentinerea unui climat de legalitate si profesionalism in domeniu.

 

   Titlul VI Dispozitii finale

Art. 40 - Responsabilitatea profesionala a consilierilor juridici este angajata pentru nerespectarea normelor de exercitarea a profesiei stabilite prin lege, statutul profesiei si actele normative in vigoare.

Art. 41 - Nerespectarea normelor deontologice atrage raspunderea consilierului juridic.

Art. 42 - Consilierul juridic poate incheia cu societatile de asigurari, polita de asigurare pentru raspundere profesionala.

Art. 43 - Activitatea desfasurata de consilierul juridic este o activitate de mijloace si nu de rezultat.

Art. 44 - Prezentul Cod deontologic intra in vigoare la data adoptarii de catre Consiliul Colegiului Consilierilor Juridici din judeţul Sibiu.

Art. 45 - Regulile de comportament profesional cuprinse in prezentul cod au fost adoptate de consilierii juridici in aplicarea dispozitiilor Legii nr. 514/2003 si a Statutului profesiei.

 

Adrese Utile Linkuri utile Evenimente
Adunarea Generala Ordinara
        CONVOCATOR    Consiliul Colegiului Consilierilor (...)

Stimați (...)
toate evenimentele