Legea 514 - romana

 Capitolul I
Dispozitii generale

Art. 1

Consilierul juridic asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale autoritatilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum si ale persoanelor juridice de drept privat, in slujba carora se afla si in conformitate cu Constitutia si legile tarii.

Art. 2

Consilierul juridic poate sa fie numit in functie sau angajat in munca, in conditiile legii.

Art. 3

(1) Consilierul juridic numit in functie are statutul functionarului, potrivit functiei si categoriei acesteia.

(2) Consilierul juridic angajat in munca are statut de salariat.

Art. 4

Consilierul juridic in activitatea sa asigura consultanta si reprezentarea autoritatii sau institutiei publice in serviciul careia se afla ori a persoanei juridice cu care are raporturi de munca, apara drepturile si interesele legitime ale acestora in raporturile lor cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau straina; in conditiile legii si ale regulamentelor specifice unitatii, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic.

Art. 5

Consilierii juridici pot constitui asociatii profesionale in scopul apararii si promovarii intereselor profesionale, in conditiile legii privind asocierea si constituirea persoanelor juridice.

Art. 6

Consilierii juridici au drepturile si obligatiile prevazute de lege potrivit statutului professional si reglementarilor legale privind persoana juridica in serviciul careia se afla sau cu care are raporturi de munca.

Art. 7

Activitatea de consilier juridic este considerata vechime in munca juridica in functiile de magistrat, avocat, notar public sau alte functii juridice, potrivit dispozitiilor legale specifice fiecareia dintre aceste profesii.

Capitolul II
Dobandirea si incetarea calitatii de consilier juridic

Art. 8

Poate fi consilier juridic acela care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman si are domiciliul in Romania;
b) are exercitiul drepturilor civile si politice;
c) este licentiat al unei facultati de drept;
d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;
e) nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege.

Art. 81

(1) Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European poate exercita profesia de consilier juridic in Romania, daca indeplineste conditiile prevazute de lege, mai putin cea prevazuta la art. 8 lit. a).

(2) Persoana prevazuta la alin. (1), care a dobandit calificarea de consilier juridic in statul membru de origine sau de provenienta, poate solicita oricand recunoasterea diplomelor, in vederea admiterii in profesia de consilier juridic si a practicarii acesteia in Romania.

 (3) In vederea recunoasterii diplomelor in Romania, solicitantul va trebui sa sustina, la alegere, un examen de verificare a cunostintelor sau sa efectueze un stagiu de 3 ani in domeniul dreptului romanesc.

(4) Ministerul Justitiei va stabili continutul si modul de desfasurare a examenului sau a stagiului prevazut la alin. (3).

(5) Persoana prevazuta la alin. (1), care exercita profesia de consilier juridic in Romania, poate desfasura aceleasi activitati profesionale ca si consilierul juridic roman.

(6) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile ulterioare.

Art. 9

Este nedemn de a fi consilier juridic:

a) cel care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

b) cel care, in exercitarea profesiei de consilier juridic, a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi si libertati fundamentale ale omului, stabilite prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
c) cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege.

Art. 10

Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibila cu:
a) calitatea de avocat;
b) activitatile care lezeaza demnitatea si independenta profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri;
c) orice alta profesie autorizata sau salarizata in tara sau in strainatate;
d) functia si activitatea de administrator sau lichidator in cadrul procedurilor de
reorganizare si lichidare judiciara;
e) activitatea publicistica salarizata;
f) alte incompatibilitati prevazute de lege sau rezultate din conflict de interese, in conditiile legii.

Art. 11

Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibila cu:
a) activitatea didactica universitara si de cercetare juridica, activitatea literara, culturala si publicistica nesalarizata;
b) functia de arbitru, mediator sau expert, in conditiile legii si cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;
c) participarea la comisii de studii, de intocmire a proiectelor de reglementari juridice.

Art. 12

(1) La debutul exercitarii profesiei, consilierul juridic efectueaza obligatoriu un stagiu de pregatire profesionala cu durata de 2 ani, perioada in care are calitatea de consilier juridic stagiar.

(2) Conditiile efectuarii stagiului, asigurarea consilierului juridic indrumator, definitivarea si celelalte conditii din perioada stagiului sunt cele prevazute in legea pentru exercitarea profesiei de avocat si statutul profesional al acesteia,  care se aplica in mod corespunzator.

(3) De asemenea, in ceea ce priveste definitivarea in functia de consilier juridic, pe baza vechimii in celelalte profesii juridice, se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

(4) Drepturile si obligatiile consilierului juridic stagiar sunt cele prevazute in actul de numire sau in contractul de munca, inclusiv toate celelalte drepturi ale functiei, pe perioada stagiului.

Art. 13

(1) Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecatorie si la tribunale ca instanta de fond, la organele de urmarire penala, precum si la celelalte organe administrative cu atributii jurisdictionale.

(2) Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instantele judecatoresti de toate gradele, la organele de urmarire penala, precum si la toate autoritatile si organelle administrative cu atributii jurisdictionale.

Art. 14

Consilierul juridic este obligat ca, in concluziile orale sau scrise, sa sustina cu demnitate si competenta drepturile si interesele legitime ale autoritatii sau persoanei juridice pe care o
 reprezinta si sa respecte normele de deontologie profesionala prevazute in legea pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si statutul acestei profesii.

Art. 15

Evidentele activitatii consilierului juridic, actele si documentele sunt tinute de acesta, potrivit reglementarilor privind activitatea persoanei juridice in slujba careia se afla.

Art. 16

Consilierul juridic este obligat sa respecte dispozitiile legale privitoare la interesele contrare in aceeasi cauza sau in cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoana juridical ce o reprezinta le poate avea; el este, de asemenea, obligat sa respecte secretul si confidentialitatea activitatii sale, in conditiile legii.

Art. 17

Consilierul juridic raspunde juridic pentru incalcarea obligatiilor profesionale, potrivit legii si reglementarilor specifice ale domeniului activitatii persoanei juridice in slujba careia se afla.

Art. 18

Autoritatile si persoanele juridice de drept public sau privat, care incadreaza consilieri juridici debutanti, beneficiaza de reglementarile financiare favorabile prevazute de lege.

Art. 19

Consilierii juridici din structurile administratiei publice judetene si locale sunt obligati sa acorde consultanta si asistenta juridica, la cerere, consiliilor comunale si primariilor, iar reprezentarea acestora se poate face pe baza delegatiei emise de primar.

Capitolul III
Organizarea si protectia profesiei de consilier juridic

Art. 20

(1) In conditiile prevazute la art. 5, consilierii juridici se pot asocia in structuri judetene, pe ramuri sau domenii de activitate, potrivit intereselor profesionale, si, dupa caz, la nivel national, cu respectarea legii privind asociatiile si fundatiile.

(2) Formele de asociere si organizare la nivel judetean si la nivel national sunt stabilite prin statutul asociatiei, cerut de lege.

(3) Constituirea asocierilor profesionale are la baza principiile constitutionale ale dreptului de asociere si reglementarile legale privind asocierea si constituirea de persoane juridice.

Art. 21

Asociatia profesionala a consilierilor juridici tine evidenta acestora in conditii similare evidentei barouri-lor de avocati.

Art. 22

(1) Consilierul juridic raspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi si ale reglementarii legale privind activitatea persoanei juridice in slujba careia se afla.

(2) Constatarea abaterii disciplinare, cercetarea acesteia, procedura de judecata si sanctiunile disciplinare sunt cele prevazute in reglementarea specifica persoanei juridice in slujba careia se afla consilierul juridic.

(3) Autoritatea disciplinara poate fi sesizata de persoana vatamata sau, dupa caz, de asociatia profesionala.

Art. 23

In activitatea sa profesionala consilierul juridic se bucura de protectia legii, in conditiile
prevazute de legea pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Capitolul IV
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 24

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatile publice, institutiile si toate celelalte persoane juridice de drept public sau privat vor opera modificarile prevazute de prezenta lege in incadrarea si stabilirea statutului, a drepturilor si obligatiilor consilierilor juridici pe care ii au numiti sau angajati in slujba lor.

Art. 25

(1) Asociatiile profesionale se vor infiinta si statutele acestora se vor adopta in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, asociatiile profesionale existente ale jurisconsultilor si consilierilor juridici isi inceteaza activitatea.

Art. 26

Evidentele consilierilor juridici si actualizarea permanenta a acestora se vor realiza de catre asociatiile profesionale la sfarsitul fiecarui an si se vor comunica prefecturii, consiliului judetean, instantelor judecatoresti, organelor de urmarire penala si baroului din judetul respectiv.

Art. 27

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 143/1955 privitor la organizarea si functionarea oficiilor juridice, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 8 din 30 aprilie 1955, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Adrese Utile Linkuri utile Evenimente
Adunarea Generala Ordinara
        CONVOCATOR    Consiliul Colegiului Consilierilor (...)

Stimați (...)
toate evenimentele