Statut U.C.C.J.R. - romana

Capitolul I Dispozitii generale

Art. 1. - Profesia de consilier juridic face parte din categoria profesiilor juridice, se organizeaza ca un corp profesional si se exercita conform prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si prevederilor prezentului statut.

Art. 2. - Profesia de consilier juridic este independenta si organizata autonom, fiind exercitata integrat in sistemul de justitie romanesc.
 
Art. 3. - Profesia de consilier juridic se exercita personal de catre consilierul juridic inscris pe Tabloul profesional al consilierilor juridici definitivi sau stagiari, denumit in continuare Tablou, tinut de catre Colegiile Consilierilor Juridici din Romania.

Art. 4. - Consilierul juridic, in exercitarea profesiei, se supune numai Constitutiei, legii, codului de deontologie profesionala si prezentului statut al profesiei.

Art. 5. - In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta, consilierul juridic este independent profesional si nu poate fi supus nici unei ingradiri sau presiuni de orice tip, acesta fiind protejat de lege impotriva acestora.

Art. 6. - Consilierul juridic asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale autoritatilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum si ale persoanelor juridice de drept privat si ale celorlalte entitati interesate in conformitate cu Constitutia si cu legile tarii.

Art. 7. - Relatia profesionala dintre consilierul juridic si beneficiarul serviciilor sale se bazeaza pe onestitate, probitate, corectitudine, confidentialitate si independenta opiniilor profesionale.

Art. 8. - In activitatea sa, consilierul juridic asigura:

- consultanta, asistenta si reprezentarea autoritatii sau a institutiei publice ori a persoanei juridice in favoarea careia exercita profesia, apara drepturile si interesele legitime ale acestora in raporturile lor cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana ori straina;
- avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic in conditiile legii.

Art. 9. - Activitatea de consilier juridic este considerata vechime in munca juridica in functiile de magistrat, avocat, notar public sau in alte functii juridice, potrivit dispozitiilor legale specifice fiecareia dintre aceste profesii.

Capitolul II
Consilierul juridic

Sectiunea 1
Realizarea profesiei

Art. 10. - a) Activitatea profesionala a consilierului juridic se realizeaza prin:

- consultatii si cereri cu caracter juridic in toate domeniile dreptului;

- redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia;

- redactarea proiectelor de contracte, precum si negocierea clauzelor legale contractuale;

- asistenta, consultanta si reprezentarea juridica a persoanelor juridice si a altor entitati interesate;

- redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor, a consimtamantului, a continutului si a datei actelor incheiate, care privesc persoana juridica in favoarea careia consilierul juridic exercita profesia;

- avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic;

- verificarea legalitatii actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare;

- semnarea la solicitarea conducerii, in cadrul reprezentarii, a documentelor cu character juridic emanate de la persoana juridica sau de la institutia publica reprezentata;

b) 1. avizele pentru legalitate si conformitate vor fi insotite de semnatura si parafa profesionala;

2. parafa profesionala individuala va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

- denumirea „COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI" (teritorial - JUDET);

- Sigla „COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI" (teritorial - JUDET);
- numele si prenumele consilierului juridic, insotite de mentiunea S (stagiar) sau D (definitiv), dupa caz;

- codul unic de identificare, format din 2+4 (patru) cifre, alocat in ordinea inscrierii in Tablou, cod unic de inregistrare ce nu va mai putea fi realocat (primele doua cifre reprezinta judetul);

c) in conditiile in care actul juridic supus avizarii pentru legalitate nu este conform legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare in care va indica neconcordanta acestuia cu normele legale, in vederea refacerii actului;

d) consilierul juridic, indiferent de forma in care isi desfasoara activitatea profesionala, se subordoneaza, numai pe linie administrativa, persoanei juridice in favoarea careia isi exercita profesia.

Art. 11. - Dreptul la opinie profesionala a consilierului juridic este garantat.

Art. 12. - Consilierul juridic poate reprezenta gratuit in justitie rudele sale, ale
sotului/sotiei, pana la gradul IV inclusiv.

Art. 13. - a) In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta, consilierul juridic este obligat sa pastreze secretul profesional privitor la cauza ce i-a fost incredintata, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege.

b) Pentru activitatea depusa, consilierul juridic are dreptul sa fie remunerate conform prevederilor formei scrise a raportului juridic care sta la baza exercitarii profesiei fata de beneficiar.

c) In scopul asigurarii secretului profesional, actele si lucrarile cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic sau la locul de exercitare a profesiei sunt inviolabile.

Perchezitionarea consilierului juridic, a domiciliului ori a biroului sau nu poate fi facuta decat de procuror, in temeiul unui mandat emis in conditiile legii. Nu vor putea fi ascultate si inregistrate, cu nici un fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale consilierului juridic si nici nu va putea fi interceptata si inregistrata corespondenta cu caracter profesional, decat in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

Sectiunea a 2-a
Dobandirea calitatii de consilier juridic

Subsectiunea a
Primirea in profesie

Art. 14. - Poate fi consilier juridic persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman si are domiciliul in Romania;
b) are exercitiul drepturilor civile si politice;
c) este licentiata a unei facultati de drept;
d) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se
dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;
e) nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de Legea nr. 514/2003.

Art. 15. - Inscrierea in profesia de consilier juridic se face in mod individual, pe baza unei cereri adresate Colegiului Consilierilor Juridici pe a carui raza teritoriala domiciliaza, conform regulamentului si statutului fiecarui colegiu teritorial.

Art. 16. - (1) Cererea de inscriere in profesie va fi insotita de acte care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de art. 8, 9 si 10 din Legea nr. 514/2003, respectiv: copii ale actului de identitate, ale actelor de stare civila, ale certificatului de nastere, copie legalizata a diplomei de studii, cazierul judiciar, certificatul medical, doua fotografii color pentru „Legitimatia de consilier
juridic" si declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile legale pentru
dobandirea si exercitarea profesiei de consilier juridic si ca nu este inscris in alt colegiu sau asociat ie profesionala a consilierilor juridici.

(2) Colegiul teritorial verifica indeplinirea conditiilor generale si speciale prevazute de legea si statutul profesiei si avizeaza admiterea in colegiul respectiv.

(3) Dupa aprobarea cererii, solicitantului i se va elibera decizia de inscriere in profesie, conform vechimii sale in activitati juridice.

(4) Taxele de inscriere se vor stabili de catre fiecare colegiu teritorial.

Art. 17. - La primirea in corpul profesional, consilierul juridic depune urmatorul juramant:
„In numele Legii, Onoarei si Adevarului jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi exercit profesia independent, cu demnitate si probitate si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"

Subsectiunea b
Demnitatea profesionala

Art. 18. - Este nedemn de a fi consilier juridic acela care:

a) a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

b) in exercitarea profesiei de consilier juridic a savarsit abuzuri prin care au fost inculcate drepturi si libertati fundamentale ale omului, stabilite prin hotarare judecatoreasca irevocabila;

c) este declarat nedemn, pentru alte cauze, de lege.

Subsectiunea c
Incompatibilitate si compatibilitate

Art. 19. - Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibila cu:

a) calitatea de avocat;

b) activitatile care lezeaza demnitatea si independenta profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri;

c) alte profesii autorizate sau salarizate;

d) functia si activitatea de administrator sau de lichidator in cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara;

e) activitatea publicistica salarizata;

f) alte incompatibilitati prevazute de lege sau rezultate din situatia de conflict de interese, in conditiile legii.

Art. 20. - Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibila cu:

a) activitatea didactica universitara si de cercetare;

b) functia de arbitru, mediator sau expert, in conditiile legii si cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;

c) participarea la comisii de studii, de intocmire a proiectelor de reglementari juridice;

d) orice alta activitate profesionala care nu incalca situatiile de incompatibilitate si de nedemnitate;

e) calitatea de asociat, actionar, administrator, cenzor la oricare dintre formele de organizare juridica prevazute de lege.

Subsectiunea d
Situatii speciale cumulative. Societatea profesionala

Art. 21. - Persoana juridica infiintata in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, constituita de catre unul sau mai multi consilieri juridici inscrisi in Tabloul tinut de colegiile teritoriale, are caracter de societate profesionala, in conformitate cu normele deontologice si de etica profesionala si cu prezentul statut, aceste societati profesionale nu pot functiona in lipsa avizului de principiu dat de colegiul teritorial pe a carui raza isi au sediul, care va verifica, in principal, urmatoarele:

- calitatea de consilier juridic, conform legii si statutului profesiei, a asociatului unic/asociat ilor/actionarilor;

- obiectul de activitate sa fie unic, respectiv activitati juridice (consultanta si reprezentare juridica, exclusiv activitati atribute speciale ale altor profesii juridice) cod CAEN 7411. In urma dobandirii personalitatii juridice si a obtinerii autorizatiilor de functionare, a avizului Colegiului, societatea profesionala, prin grija acestuia, va fi inregistrata obligatoriu in partea cu destinatie speciala, respectiv Societati Profesionale, din Tabloul tinut de colegiul teritorial.

Orice modificare adusa actelor constitutive ale acestor societati va trebui adusa la cunostinta colegiului teritorial in a carui raza acestea isi au sediul.

Subsectiunea e
Dovedirea calitatii de consilier juridic

Art. 22. - (1) Calitatea de consilier juridic - cu drept de exercitare a profesiei se dovedeste cu „Legitimatia de consilier juridic" si insigna profesiei, eliberate de fiecare colegiu consilierului juridic inscris in Tabloul Colegiului.

(2) Actele juridice redactate si contrasemnate de consilierul juridic vor purta parafa acestuia, iar cele avizate pentru legalitate vor purta parafa si semnatura acestuia.

(3) Modelul legitimatiei de consilier juridic, cu insemnele corpului profesional, insigna si parafa de avizare pentru legalitate sunt adoptate de Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania.

Subsectiunea f
Stagiul profesional

Art. 23. - (1) La debutul exercitarii profesiei, consilierul juridic efectueaza, in mod obligatoriu, un stagiu de pregatire profesionala, perioada in care are calitatea de consilier juridic stagiar.

(2) Stagiul reprezinta perioada premergatoare definitivarii in profesia de consilier juridic si are drept scop pregatirea profesionala a consilierului juridic la inceputul exercitarii profesiei.

(3) Stagiul la debutul in profesie este obligatoriu si efectiv.

(4) In timpul stagiului, consilierul juridic va avea calitatea de consilier juridic stagiar.

(5) Durata stagiului este de 2 ani. Consiliul colegiului teritorial, in mod exceptional si numai dupa verificarea raportului facut de seful Biroului de indrumare profesionala, impreuna cu consilierul juridic indrumator, precum si cu consilierul juridic care sprijina cererea de admitere in colegiu pe baza unei activitati profesionale meritorii, poate aproba reducerea perioadei de stagiu. Aceasta reducere nu poate fi mai mare de 6 (sase) luni calendaristice.

(6) Stagiul se suspenda in perioada neexercitarii profesiei.

(7) Perioada de stagiu efectuata inainte de data suspendarii se ia in calcul pentru
indeplinirea stagiului.

(8) Drepturile si obligatiile administrative ale consilierului juridic stagiar sunt prevazute in actul de decizie in baza caruia exercita profesia, beneficiind de toate celelalte drepturi ale functiei pe perioada stagiului.

(9) Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecatorie si la tribunale ca instanta de fond, la organele de urmarire penala, precum si la celelalte organe administrative cu atributii jurisdictionale.

(10) Consilierul juridic indrumator este obligat sa prezinte Consiliului colegiului teritorial, la sfarsitul perioadei de stagiu, un raport de activitate asupra modului in care stagiarul si-a indeplinit in mod efectiv indatoririle profesionale.

(11) Asigurarea consilierului juridic indrumator

Poate indeplini calitatea de consilier juridic indrumator numai consilierul juridic definitive si care se bucura de o reputatie profesionala nestirbita.

(12) Definitivarea

Dupa efectuarea stagiului consilierul juridic stagiar va sustine examenul de definitivare.

Comisia de examinare dupa definitivat elibereaza candidatului „Certificatul de promovare a examenului de definitivat" in baza caruia acesta este inscris pe Tablou cu mentiunea „definitiv".

Taxa pentru sustinerea examenului de definitivat se stabileste de catre fiecare colegiu teritorial.

(13) Definitivarea in profesia de consilier juridic pe baza vechimii in celelalte functii juridice

Poate fi primit in profesie, in calitate de consilier juridic definitiv, cel care anterior sau la data primirii a indeplinit functia de avocat, magistrat ori notar definitiv sau a indeplinit alte functii juridice, potrivit dispozitiilor legale specifice fiecareia dintre aceste profesii, cel putin 5 ani.

(14) Raportul dintre consilierul juridic definitiv - indrumator si consilierul juridic stagier este de conlucrare profesionala, in baza unui contract de indrumare in forma scrisa.

Conditiile efectuarii stagiului si ale definitivatului sunt conform Legii nr. 514/2003 si vor fi prevazute in regulamentele Comisiei metodologice a Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania (U.C.C.J.R.).

Subsectiunea g
Interdictii

Art. 24. - (1) Consilierul juridic nu poate asista sau reprezenta parti cu interese contrare in aceeasi cauza sau in cauze conexe si nu poate pleda impotriva partii care l-a consultat mai inainte in legatura cu aspectele litigioase ale pricinii.

(2) Consilierul juridic nu poate fi ascultat ca martor si nu poate furniza relatii nici unei autoritati sau persoane cu privire la cauza care i-a fost incredintata, decat daca are dezlegarea prealabila, expresa si scrisa din partea partii in cauza, in conditiile legii.

(3) Calitatea de martor are intaietate fata de calitatea de consilier juridic, cu privire la faptele si imprejurarile pe care acesta le-a cunoscut inainte de a fi devenit aparator al vreunei parti in cauza.

(4) Daca a fost ascultat ca martor, consilierul juridic nu mai poate desfasura nici o activitate profesionala in acea cauza.

(5) Consilierul juridic nu poate indeplini functia de expert, interpret sau traducator in cauza in care este angajat.

Sectiunea a 3-a
Exercitarea profesiei

Art. 25. - In scopul asigurarii, garantarii si protejarii dreptului neingradit la munca, conform art. 3 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si art. 41 si 45 din Constitutie, republicata, consilierul juridic isi poate exercita profesia la alegere, in oricare dintre formele prevazute de lege si de statutul profesiei, cu respectarea prevederilor privind compatibilitatea si incompatibilitatea in exercitarea acesteia.

Art. 26. - (1) Consilierul juridic este liber sa aleaga si sa schimbe in orice moment optiunea
sa pentru exercitarea profesiei.

(2) Consilierul juridic definitiv sau stagiar, in vederea exercitarii profesiei, se va inscrie pe
Tabloul tinut de colegiul teritorial.

(3) Consilierul juridic este obligat sa anunte in scris conducerea colegiului teritorial din care face parte despre orice intentie de modificare a optiunii sale privind exercitarea profesiei.

Art. 27. - Tabloul anual

(1) Colegiul teritorial are obligatia sa intocmeasca anual Tabloul, cu mentionarea numelui
si a prenumelui, codului unic de inregistrare, a pozitiei profesionale, respectiv stagiar sau
definitiv, precum si a situatiei in ceea ce priveste exercitarea profesiei (exclus, suspendat etc.).

(2) Prin grija colegiului teritorial, Tabloul anual si modificarile intervenite sunt comunicate U.C.C.J.R. si institutiilor prevazute de lege.

Art. 28. - (1) Consiliul colegiului teritorial emite hotarari de trecere pe Tablou a consilierilor
juridici incompatibili, la cerere sau din oficiu, iar reinscrierea pe Tablou se face la cerere,
dupa incetarea starii de incompatibilitate.

(2) Taxele de reinscriere pe Tablou se stabilesc de Consiliul colegiului teritorial.

Art. 29. - (1) Consilierii juridici care la data intrarii in vigoare a Legii nr. 514/2003 au debutat in profesie, indiferent de vechimea in activitatea juridica, sunt trecuti pe Tablou cu mentiunea „definitiv".

(2) Consilierii juridici care de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 514/2003 nu pot face
dovada debutului in profesie anterior acestei date sunt trecuti pe Tablou cu mentiunea „stagiar".

(3) Licentiatul unei facultati de drept care solicita inscrierea in profesia de consilier juridic si are o vechime de minimum 5 ani in alte profesii juridice va fi trecut pe Tablou cu mentiunea „definitiv".

Art. 30. - Incetarea calitatii de consilier juridic

(1) Incetarea exercitarii profesiei de consilier juridic are loc in urmatoarele situatii:
a) prin renuntare scrisa la exercitarea profesiei;
b) prin deces;
c) daca impotriva consilierului juridic s-a luat masura excluderii din profesie.
(2) In toate situatiile de incetare a exercitarii profesiei de consilier juridic, acesta nu va mai
putea folosi legitimatia de consilier juridic, insigna, stampilele si roba.


Art. 31. - Suspendarea exercitarii profesiei de consilier juridic

(1) Exercitarea profesiei de consilier juridic se suspenda in urmatoarele situatii:

a) in caz de incompatibilitate;

b) pe perioada de interdictie de a exercita activitatile profesionale, dispusa prin hotarare
judecatoreasca sau disciplinara;

c) in caz de neplata a taxelor si a contributiilor profesionale timp de 3 luni de la scadenta
acestora pana la lichidarea lor integrala;

d) n conditiile in care consilierul juridic indeplineste alte functii juridice „sau profesii
salarizate.

(2) In toate situatiile de suspendare a exercitarii profesiei de consilier juridic, precizate la
alineatul anterior, pe Tablou se vor face mentiunile corespunzatoare.

Art. 32. - Transferul

(1) Consilierul juridic care, din motive justificate, solicita transferarea intr-un alt colegiu va notifica atat colegiul in care este inscris, cat si colegiul in care urmeaza sa se inscrie.

(2) Cererea de transfer trebuie sa fie insotita de actele pe care se intemeiaza si de un certificat
eliberat de colegiul de la care se solicita transferul, certificat eliberat ulterior inregistrarii
cererii de transfer, prin care se constata ca solicitantul nu a fost exclus, nu a devenit nedemn sau incompatibil, nu se afla in curs de judecata penala ori disciplinara si ca a achitat la zi taxele si contributiile profesionale catre colegiu.

(3) Consiliul colegiului de la care se solicita transferul va aviza cererea, pe care o va inainta, impreuna cu dosarul de inscriere in profesie, colegiului la care se solicita transferul.

Art. 33. - (1) Consiliul colegiului la care se solicita transferul va solutiona cererea, potrivit
raportului intocmit de un consilier delegat, care va verifica dosarul de inscriere in profesie al celui care solicita transferul, inaintat de colegiul de la care se solicita transferul o data cu certificatul mentionat in articolul precedent, va aviza inscrierea in Tablou in mod corespunzator si va elibera acestuia decizia de inscriere in Tablou, legitimatia, insigna si stampilele.

(2) Consiliul colegiului de la care consilierul juridic se transfera va dispune prin decizie
radierea consilierului juridic transferat din Tabloul tinut de colegiul respectiv.

Art. 34. - Consilierul juridic transferat are obligatia de a preda colegiului de la care se transfera legitimatia, insigna si stampilele.

Capitolul III
Drepturile si indatoririle consilierului juridic

Art. 35. - Drepturile consilierului juridic

(1) Consilierul juridic are dreptul sa fie inscris in Tablou, cu drept de exercitare a profesiei, si are dreptul sa acorde consultanta juridica, sa redacteze, sa contrasemneze, sa avizeze pentru legalitate acte juridice, sa asiste si sa reprezinte orice institutie, autoritate publica, persoana juridica sau orice entitate interesata in toate domeniile de drept, in conditiile Legii nr. 514/2003 si ale prezentului statut.

(2) Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecatorie si tribunale, ca instanta de fond, la organele de urmarire penala, precum si la celelalte organe administrative cu atributii jurisdictionale.

(3) Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instantele judecatoresti de toate gradele, la organele de urmarire penala, precum si la toate autoritatile si organele administrative cu atributii jurisdictionale.

Art. 36. - Consilierii juridici au dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere ale colegiilor si ale U.C.C.J.R, in conditiile prevazute de statutele acestor organizatii profesionale.

Art. 37. - In scopul asigurarii secretului profesional, actele si lucrarile cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic, la domiciliul acestuia si la locul unde isi exercita profesia sunt inviolabile.

Art. 38. - Raportul dintre consilierul juridic si persoana juridica pe care o asista sau o reprezinta nu poate fi stanjenit sau controlat.

Art. 39. - Consilierii juridici nu raspund penal, material, administrativ sau disciplinar pentru sustinerile facute oral ori in scris in fata instantei de judecata sau a altor organe, daca acestea sunt in legatura cu apararea si necesare cauzei ce i-a fost incredintata.

Art. 40. - Indatoririle consilierului juridic

(1) Consilierul juridic apara drepturile si interesele legitime ale institutiei, persoanei juridice, autoritatii sau entitatii pentru care exercita profesia, asigura consultanta si reprezentare juridica, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic emise de acestea.

(2) Consilierul juridic acorda consultanta, opinia sa fiind consultativa.

Consilierul juridic formuleaza punctul sau de vedere potrivit prevederilor legale si a crezului sau profesional.

Consilierul juridic manifesta independenta in relatia cu organele de conducere ale persoanei juridice unde exercita profesia, precum si cu orice alte persoane din cadrul acesteia; punctul de vedere formulat de catre consilierul juridic in legatura cu aspectul juridic al unei situatii nu poate fi schimbat sau modificat de catre nici o persoana, consilierul juridic mentinandu-si opinia legala formulata initial, indiferent de imprejurari.

In exercitarea profesiei, consilierul juridic nu poate fi supus nici unei presiuni din partea
persoanei juridice unde isi exercita profesia sau din partea oricarei alte persoane juridice de drept public ori privat.

Consilierul juridic, in exercitarea profesiei, se supune numai Constitutiei, legii, statutului
profesiei si regulilor eticii profesionale.

(3) Consilierul juridic va aviza si va semna acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum si semnatura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv.

Consilierul juridic nu se pronunta asupra aspectelor economice, tehnice sau de alta natura cuprinse in documentul avizat ori semnat de acesta.

Consilierii juridici sunt obligati sa respecte solemnitatea sedintelor de judecata si sa nu
foloseasca expresii jignitoare fata de completul de judecata, fata de ceilalti consilieri juridici, avocati sau fata de partile din proces.

Art. 41. - Consilierii juridici sunt datori sa studieze temeinic cauzele in care asista sau
reprezinta institutiile, autoritatile ori entitatile interesate, sa se prezinte la termene la instantele de judecata sau la organele de urmarire penala ori la alte institutii, sa manifeste constiinciozitate si probitate profesionala, sa pledeze cu demnitate fata de judecator si de partile in proces, sa depuna concluzii orale sau note de sedinta ori de cate ori considera necesar acest lucru sau instanta de judecata dispune in acest sens.

Art. 42. - (1) Consilierii juridici sunt obligati sa participe la sedintele convocate de Consiliul Colegiului, la activitatile profesionale si la sedintele organelor de conducere din care fac parte.

(2) Absentarea repetata si in mod nejustificat constituie abatere disciplinara.

Art. 43. - (1) Consilierii juridici sunt obligati sa tina evidentele cerute de lege si pe cele prevazute in regulamentele corpului profesional, adoptate de Consiliul U.C.C.J.R. - cu privire la cauzele in care asista sau reprezinta, sa avizeze pentru legalitate actele juridice si sa achite cu regularitate taxele si contributiile stabilite pentru formarea bugetului Colegiului si bugetului U.C.C.J.R.

(2) La inscrierea sau reinscrierea in colegiu, fiecare consilier juridic va achita o taxa stabilita de Consiliul U.C.C.J.R., ce se face venit atat la bugetul colegiului respectiv, cat si la bugetul U.C.C.J.R.

Art. 44. - Consilierii juridici sunt obligati sa restituie actele ce le-au fost incredintate institut iei, autoritatii sau entitatii interesate de la care le-au primit.

Art. 45. - (1) Obligatia de a pastra secretul profesional, prevazuta in art. 16 din Legea nr. 514/2003 este absoluta si limitata in timp, conform clauzei de confidentialitate. Ea se extinde asupra tuturor activitatilor consilierului juridic.

(2) Consilierul juridic nu poate fi obligat in nici o circumstanta si de catre nici o persoana fizica sau juridica sa divulge secretul profesional.

(3) Aceeasi obligatie revine organelor de conducere ale colegiilor teritoriale si angajatilor acestora cu privire la informatiile cunoscute de catre acestia in functiile pe care le detin.

Art. 46. - (1) Dupa 90 de zile de la publicarea prezentului statut, consilierii juridici sunt obligati sa poarte roba in fata tuturor instantelor judecatoresti.

(2) Caracteristicile robei sunt identice cu cele ce privesc exercitarea profesiei de avocat,
diferentiindu-se prin insemnele proprii ale corpului profesional si prin combinatiile culorilor negru cu galben-auriu.

(3) Purtarea robei in afara incintei instantei judecatoresti este interzisa.

Art. 47. -  Evidentele activitatii consilierului juridic

(1) Evidentele activitatii consilierului juridic, actele si documentele sunt tinute de acesta,
potrivit reglementarilor privind activitatea persoanei juridice, entitatii in favoarea careia isi
exercita profesia.

(2) Consilierul juridic tine evidenta in cazurile litigioase sau nelitigioase in care a fost
sesizat.

(3) Indiferent de reglementarile persoanei juridice sau entitatii in favoarea careia isi exercita profesia, consilierul juridic va tine evidenta urmatoarelor activitati:

- intrarile si iesirile de corespondenta juridica numerotate si datate;

- registrul de evidenta privind orice situatie litigioasa cu care a fost sesizat;

- registrul de evidenta privind avizele scrise - datate si numerotate;

- registrul de inregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea partilor, a continutului si a datei actelor.

Modelele acestor registre se adopta de Comisia metodologica a U.C.C.J.R. si se comunica tuturor colegiilor.

(4) La incetarea raporturilor juridice care stau la baza exercitarii profesiei fata de o persoana juridica publica sau privata, entitate interesata, romana ori straina, consilierul juridic va preda, pe baza de proces-verbal, in vederea arhivarii, toate documentele aferente activitatii depuse.

(5) Predarea pe baza de proces-verbal, numerotat si datat, a documentelor mentionate mai sus il descarca in totalitate, de orice raspundere, pe consilierul juridic.

Art. 48. - Consilierul juridic raspunde pentru incalcarea obligatiilor profesionale, potrivit
legii si prezentului statut.

Art. 49. - Activitatea desfasurata de consilierul juridic este o activitate de mijloace si nu de rezultat.

Art. 50. - La incetarea raportului juridic care sta la baza exercitarii profesiei de consilier
juridic fata de beneficiarul prestatiei, consilierul juridic va informa in scris colegiul din care face parte. In situatia in care consilierul juridic nu va face informarea mai sus mentionata imediat si continua sa isi exercite profesia, va raspunde potrivit reglementarilor care sanctioneaza exercitarea fara drept a unei profesii. In acest caz, la constatare, Colegiul va sanctiona disciplinar consilierul juridic, in functie de gravitatea situatiei.

Art. 51. - Consilierul juridic inscris in Colegiu, dar care nu isi va putea exercita profesia, se considera suspendat.

Art. 52. - Consilierului juridic, functionar public, ii sunt aplicabile si beneficiaza si de prevederile legii functionarului public.

Art. 53. - Protectia drepturilor profesionale, economice si sociale ale consilierului juridic

(1) Conform art. 23 din Legea nr. 514/2003, in activitatea sa profesionala consilierul juridic se bucura de protectia legii, in conditiile prevazute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Perchezitionarea consilierului juridic, a domiciliului ori a locului sau de munca sau ridicarea de inscrisuri ori de bunuri de la acesta nu poate fi facuta decat de procuror in baza unui mandat emis de judecator.

Art. 54. - Exercitarea activitatilor specifice profesiei de consilier juridic: consultanta, asistenta, reprezentare juridica, avizare pentru legalitate si contrasemnare de acte juridice de catre persoane neautorizate prin nerespectarea conditiilor prevazute de lege si de prezentul statut reprezinta exercitare fara drept a profesiei de consilier juridic si se sanctioneaza conform legii penale.

Art. 55. - (1) Toti consilierii juridici asociati, membri ai colegiilor teritoriale, au indatorirea de a participa la activitatile profesionale, stagiile de pregatire profesionala, conferintele, simpozioanele si la orice alte manifestari organizate de colegiile teritoriale si U.C.C.J.R. potrivit statutelor si regulamentelor acestora.

(2) Colegiile si U.C.C.J.R. au obligatia sa actioneze prin toate mijloacele legale pentru organizarea si exercitarea unitara si specializata a profesiei.

(3) Lipsa nejustificata a consilierului juridic asociat de la formele de pregatire profesionala sau neabsolvirea acestora constituie abatere disciplinara, fiind sanctionata cu suspendarea din profesie pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 6 luni.

Art. 56. - Colegiile si U.C.C.J.R. pot colabora in scopul realizarii si promovarii politicilor si strategiilor de formare profesionala a consilierilor juridici cu Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (C.N.F.P.A.), infiintat in temeiul prevederilor Legii nr. 132/1999, republicata.

Art. 57. - (1) In temeiul art. 38, art. 39 alin. (1) lit. g), art. 188 alin. (1) lit. c), e) si g), art. 189 lit. a, c), e) si f), art. 190 si 193 din Legea nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare, coroborate cu art. 41 alin. (2) din Constitutie, republicata, beneficiarii serviciilor profesionale ale consilierilor juridici angajati sau numiti vor initia participarea atat la stagiile de formare profesionala, cat si la toate formele de pregatire profesionala specifica profesiei de consilier juridic, prin acte aditionale la actele de angajare a serviciilor profesionale sau in actele de numire, asigurand plata cheltuielilor ocazionate de aceste forme de pregatire profesionala.

(2) In scopul formarii profesionale a consilierilor juridici angajati sau numiti in functie, beneficiarii serviciilor profesionale ale acestora vor suporta cheltuielile pentru reorganizarea profesiei ocazionate de: inscrierea in colegiu, achizitionarea robei, a legitimatiei de consilier juridic, a insignei, stampilelor profesionale, precum si a tuturor registrelor de evidenta profesionala.

(3) Cheltuielile avansate de consilierul juridic, ocazionate de reorganizarea profesiei precizate la alineatul precedent, se vor deconta acestuia de catre autoritatea sau institutia publica ori de catre persoana juridica in favoarea careia acesta exercita profesia de consilier juridic.

Art. 58. - (1) Autoritatile, institutiile si persoanele juridice la care consilierii juridici isi exercita profesia in mod permanent sunt obligate sa asigure acestora spatii distincte si corespunza toare atat pentru buna desfasurare a activitatilor profesionale, cat mai ales pentru asigurarea confidentialitatii si secretului profesional stabilitele lege.

(2) In acelasi scop, pentru exercitarea corespunzatoare a profesiei de consilier juridic, acestea vor asigura baza tehnico-materiala necesara, birotica si orice alte utilitati necesare indeplinirii serviciului profesional.

Art. 59. - Autoritatile administrative judetene si locale vor asigura sprijin pentru identificarea de spatii corespunzatoare functionarii organizatiilor profesionale, colegiilor consilierilor
juridici si pentru asigurarea formarii profesionale a membrilor sai, care exercita un serviciu profesional specializat, de interes general.

Art. 60. - (1) Pentru activitatea sa profesionala consilierul juridic are dreptul la o remuneratie de baza, stabilita prin negociere pentru consilierul juridic ce are statut de salariat, sau conform legilor speciale pentru cel numit in functie.

(2) Deosebit de remuneratia de baza astfel stabilita, in considerarea specificului muncii si a importantei sociale a serviciilor profesionale, in temeiul art. 25 si 26 din Legea nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare, consilierul juridic poate negocia prestatii suplimentare in bani reprezentand clauza de mobilitate si clauza de confidentialitate.

(3) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a Statutului profesiei de consilier juridic, autoritatile publice, institutiile si celelalte persoane juridice de drept public sau privat vor opera modificarile prevazute de prezentul statut cu privire la incadrarea, salarizarea, stabilirea statutului, a drepturilor si obligatiilor consilierilor juridici pe care i-au numit sau i-au angajat.

Capitolul IV
Organizarea profesiei de consilier juridic

Sectiunea a
Organizarea si functionarea Colegiului Consilierilor Juridici

Art. 61. - (1) Colegiul teritorial este organizatia profesionala creata pentru toti consilierii
juridici asociati in aceasta forma de organizare dintr-un judet sau din municipiul Bucuresti, indiferent de ramura, domeniul de activitate ori locul exercitarii profesiei, ce asigura organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic in mod unitar si apara drepturile si interesele legitime ale consilierilor juridici.

(2) Colegiul teritorial este persoana juridica de interes general si are sediul in orasul de
resedinta al judetului, respectiv in municipiul Bucuresti.

(3) Colegiul teritorial are patrimoniu si buget propriu. Patrimoniul Colegiului poate fi
folosit in activitati producatoare de venituri, in conditiile dreptului comun.

(4) Contributia consilierilor juridici la realizarea bugetului propriu este stabilita de fiecare
colegiu.

(5) Colegiul teritorial activeaza in baza statutului propriu.

Art. 62. - Organele de conducere ale colegiilor teritoriale sunt stabilite in statutele proprii.

Art. 63. - Atributiile si raspunderile organelor de conducere ale colegiilor teritoriale surit
stabilite in statutele proprii.

Art. 64. - In cadrul fiecarui colegiu functioneaza un secretar general si un trezorier, o comisie de cenzori compusa din 3-5 membri si o comisie de disciplina formata din 3-5 membri, a caror atributii sunt stabilite prin regulamentele proprii de functionare aprobate de Adunarea generala a Colegiului, in baza hotararilor Consiliului U.C.C.J.R.

Art. 65. - Colegiile teritoriale infiintate dupa constituirea U.C.C.J.R. devin membre cu drepturi si obligatii egale prin asociere.

Art. 66. - Decanii acestor colegii sunt de drept membri in Consiliul U.C.C.J.R.

Sectiunea b
Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania

Art. 67. - (1) U.C.C.J.R. este formata din toate colegiile consilierilor juridici din Romania si cuprinde toti consilierii juridici inscrisi in Tabloul acestora, cu drept de exercitare a profesiei de consilier juridic si are drept scop organizarea unitara a exercitarii profesiei de consilier juridic in Romania.

(2) U.C.C.J.R. este persoana juridica de interes general, are patrimoniu si buget propriu.

(3) Bugetul U.C.C.J.R. se formeaza din contributiile colegiilor in cotele stabilite de Congresul U.C.C.J.R.

(4) Patrimoniul U.C.C.J.R. poate fi folosit in activitati producatoare de venituri, in conditiile dreptului comun.

Art. 68. - (1) Organele de conducere ale U.C.C.J.R. sunt:

a) Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania;
b) Consiliul U.C.C.J.R.;
c) biroul executiv;
d) presedintele;
e) prim-vicepresedintele;
f) vicepresedintii.

(2) In structura centrala a U.C.C.J.R. functioneaza:
a) secretarul general;
b) Comisia centrala de cenzori;
c) Comisia centrala de disciplina;
d) Comisia metodologica de organizare si exercitare a profesiei de consilier juridic;
e) aparatul tehnic-administrativ.

Art. 69. - (1) Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania este constituit din cate un delegat pentru 100 de consilieri juridici din fiecare colegiu si decanii colegiilor.

(2) Congresul ordinar se intruneste anual, la convocarea Consiliului U.C.C.J.R. sau la convocarea presedintelui U.C.C.J.R.

(3) La cererea a cel putin unei treimi din numarul colegiilor, Consiliul U.C.C.J.R. este obligat sa convoace congresul in sedinta extraordinara, in maximum 10 zile de la solicitarea acestora. Art. 70. - (1) Convocarea congresului ordinar se face cu cel putin o luna inainte de data stabilita, prin instiintarea in scris a colegiilor si prin publicarea intr-un ziar central.

(2) Consiliile colegiilor sunt obligate sa afiseze data convocarii si ordinea de zi la sediul colegiului si la instantele judecatoresti din raza teritoriala a acestora.

(3) Colegiile teritoriale sunt obligate sa isi aleaga delegatii cu cel putin 10 zile inainte de congres.

(4) Congresul este legal constituit in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(5) Fiecare colegiu are drept la un singur vot in Congresul U.C.C.J.R.

Art. 71. - Congresul U.C.C.J.R. are competentele prevazute in Statutul U.C.C.J.R.

Art. 72. - (1) Consiliul U.C.C.J.R. este constituit din decanii colegiilor teritoriale.

(2) Mandatul membrilor Consiliului U.C.C.J.R. este de 4 ani. In cazul incetarii mandatului unuia dintre ei, inlocuitorul sau executa diferenta de mandat. Inlocuitorul este desemnat de adunarea generala a colegiului teritorial.

(3) Consiliul U.C.C.J.R. se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui U.C.C.J.R. Convocarea se face cu cel putin 10 zile inainte de data sedintei.

(4) La cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului sau in situatii exceptionale, presedintele U.C.C.J.R. va convoca consiliul in sedinta extraordinara in cel mult 5 zile de la data solicitarii sau a evenimentului justificativ.

(5) Consiliul U.C.C.J.R. lucreaza in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(6) Fiecare colegiu teritorial are drept la un singur vot in sedintele Consiliului U.C.C.J.R.

Art. 73. - Consiliul U.C.C.J.R. are atributii si competente stabilite prin Statutul U.C.C.J.R.

Art. 74. - Biroul Executiv al U.C.C.J.R. este format din presedintele si prim-vicepresedintele U.C.C.J.R., precum si din cei 3 vicepresedinti alesi de Congresul U.C.C.J.R. dintre membrii sai pentru un mandat de 4 ani. Unul dintre vicepresedinti, stabilit la propunerea presedintelui, indeplineste functia de secretar al Biroului executiv al U.C.C.J.R.

Art. 75. - Biroul executiv al U.C.C.J.R. are atributiile si competentele stabilite prin Statutul U.C.C.J.R.

Art. 76. - Presedintele U.C.C.J.R. are urmatoarele atributii:
a) reprezinta U.C.C.J.R. in relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate;
b) incheie conventii si contracte in numele U.C.C.J.R., cu autorizarea Biroului executiv al U.C.C.J.R.
c) convoaca si conduce sedintele Consiliului U.C.C.J.R. si ale Biroului executiv;
d) ordonanteaza cheltuielile bugetare si extrabugetare ale U.C.C.J.R.
e) semneaza actele consiliului si ale Biroului executiv.

Art. 77. - Prim-vicepresedintele U.C.C.J.R. este inlocuitorul de drept al presedintelui
U.C.C.J.R. si are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza si organizeaza activitatea curenta a departamentelor profesionale si administrative ale U.C.C.J.R.;
b) supravegheaza relatiile dintre structurile centrale ale profesiei si colegiile teritoriale, precum si relatiile dintre acestea din urma;
c) acorda sprijin si ajutor colegiilor in relatiile lor cu autoritatile centrale si locale.

Art. 78. - Vicepresedintii U.C.C.J.R. sunt in numar de 3 si sunt inlocuitori ai presedintelui, in lipsa prim-vicepresedintelui, in ordinea stabilita de catre acesta.

Art. 79. - Vicepresedintii U.C.C.J.R. coordoneaza si indruma activitatea curenta a colegiilor.

Art. 80. - Secretarul general al U.C.C.J.R. este ales de Congresul U.C.C.J.R. si indeplineste sarcinile stabilite de Biroul executiv al U.C.C.J.R. Mandatul acestuia este de 4 ani.

Art. 81. - In structurile centrale de conducere ale profesiei de consilier juridic: Consiliul
U.C.C.J.R., Biroul executiv al U.C.C.J.R., presedintele, prim-vicepresedintele si vicepresedintii U.C.C.J.R. durata mandatului in functie este de 4 ani si orice titular de mandat poate fi reales in aceeasi sau in alta functie din aceste structuri centrale de conducere.

Art. 82. - (1) Comisia centrala de cenzori a U.C.C.J.R. se compune din 3-5 membri alesi de catre Congresul U.C.C.J.R., pentru un mandat de 4 ani, dintre care unul are calitatea de contabil autorizat sau de expert contabil.

(2) Comisia centrala de cenzori are obligatia verificarii trimestriale a activitatilor economico-financiare ale U.C.C.J.R. si dispunerii masurilor necesare bunei administrari a patrimoniului U.C.C.J.R.

(3) Comisia centrala de cenzori functioneaza in baza regulamentului propriu, validat de Congresul U.C.C.J.R.

Art. 83. - (1) Comisia centrala de disciplina a U.C.C.J.R. este alcatuita din 5-9 membri, alesi de Congresul U.C.C.J.R. pentru un mandat de 4 ani.

(2) Membrii Comisiei centrale de disciplina se aleg dintre consilierii juridici cu o vechime mai mare de 10 ani in activitati juridice.

(3) Comisia centrala de disciplina isi organizeaza, isi tine evidentele, isi desfasoara lucrarile si functioneaza in baza regulamentului propriu, validat de Congresul U.C.C.J.R.

Art. 84. - Comisia metodologica de organizare si exercitare a profesiei de consilier juridic este alcatuita din 7-9 membri alesi de Congresul U.C.C.J.R. si functioneaza in baza regulamentului propriu, validat de Congresul U.C.C.J.R.

Art. 85. - Cheltuielile necesare participarii membrilor Consiliului U.C.C.J.R., a membrilor
Biroului executiv al U.C.C.J.R. si a membrilor comisiilor centrale de cenzori, de disciplina si comisiei metodologice la sedintele acestor organe se suporta de fiecare colegiu.

CapitoluL V
Dispozitii finale

Art. 86. - Prezentul statut va fi pus in aplicare astfel:

a) in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentului statut, conducerile colegiilor vor
inainta U.C.C.J.R. datele si documentele necesare inscrierii in evidente a consilierilor juridic definitivi si stagiari;

b) in termen de 45 de zile de la adoptarea statutului, Consiliul U.C.C.J.R. si comisiile U.C.C.J.R. vor adopta regulamentele profesionale care vor fi comunicate colegiilor teritoriale;

c) prezentul statut va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pentru punerea in aplicare a Legii nr. 514/2003.

Art. 87. - Dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului statut, consultanta, redactarea, avizarea pentru legalitate si contrasemnarea actelor juridice, asistenta si reprezentarea juridica a institutiilor, autoritatilor publice, a persoanelor juridice se vor realiza numai de catre consilierii juridici inscrisi in Tablou.

Art. 88. - Insemnele corpului profesional, insigna si legitimatia consilierului juridic, modelul stampilelor colegiilor si ale consilierilor juridici, precum si modelul imputernicirilor de reprezentare juridica sunt cuprinse in anexele nr. 1-7 care fac parte integranta din prezentul statut.

Anexele nr. 1-7 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, impreuna cu prezentul statut.

Art. 89. - Depasirea termenelor de plata a taxelor si cotizatiilor profesionale atrage obligatia de plata a majorarilor de intarziere in cuantum de 0,5% aplicat la suma datorata pentru fiecare zi de intarziere.

Art. 90. - Consilierul juridic este dator sa isi decline calitatea si sa isi probeze identitatea cu actul „Legitimatie de consilier juridic" in fata tuturor instantelor judecatoresti de orice grad, institutiilor si autoritatilor statului si a altor consilieri juridici si avocati cu care intra in contact cu prilejul indeplinirii actelor specifice profesiei.

Art. 91. - Conflictele de orice natura dintre consilierii juridici sau dintre consilierul juridic
si avocati, magistrati ori alte autoritati publice se aduc de indata la cunostinta, in scris, decanului colegiului, de catre consilierul juridic in cauza, care va decide asupra masurilor ce trebuie luate.

Art. 92. - Prezentul statut a fost adoptat de Congresul Extraordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania din data de 6 martie 2004, prin reprezentantii legali, si intra in vigoare la data adoptarii, urmand a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 684 din 29 iulie 2004

 

Adrese Utile Linkuri utile Evenimente
Adunarea Generala Ordinara
        CONVOCATOR    Consiliul Colegiului Consilierilor (...)

Stimați (...)
toate evenimentele